PRIVATUMO POLITIKA
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja Labdaros ir paramos fondo „Broliai aitvarai” (toliau – Fondas) interneto svetainės www.broliaiaitvarai.lt (toliau – Svetainė) bei internetinės parduotuvės https://www.broliaiaitvarai.lt/parduotuve/ (toliau – Parduotuvė) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. Parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Fondas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.4. Fondas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
1.4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
1.4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
1.4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
1.4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;
1.4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
1.4.3.3. Fondas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
1.4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Fondas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
1.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.7. Asmens duomenis tvarko tik Fondo įgalioti asmenys, kuriems suteikta tokia teisė.
1.8. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.9 Naudotis Parduotuvės paslaugomis gali:
1.9.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.9.2. nepilnamečiai asmenys turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.;
1.9.3. juridiniai asmenys;
1.9.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.


2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita internetinės parduotuvės registracijos formai užpildyti reikalinga informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
2.1.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas-faktūras);
2.1.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.1.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
2.2. Registracijos internetinėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens
duomenis.
2.3. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis Fondas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.4. Fondas gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens
tapatybę.


3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1. Fondas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
3.1.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Fondo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
3.1.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.


4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
4.1. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5. Slapukai (cookies) ir tinklo analizė
5.1. Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.
5.2. Svetainėje yra naudojami techniniai slapukai. Jie užtikrina funkcijų, be kurių negalėtumėte tinkamai naudotis mūsų svetaine, veikimą. Dėl šios priežasties techniniai slapukai negali būti įjungiami ar išjungiami individualiai.
5.3. Svetainėje yra naudojami funkciniai slapukai, kurie suteikia galimybę mūsų interneto svetainei saugoti jau pateiktą informaciją (pvz.: Jūsų užregistruotą vardą). Remiantis ES direktyva 2002/58/EB šiems slapukams sutikimas nėra reikalingas, tačiau Jūs bet kuriuo metu galite keisti, bet kokius, slapukų nustatymus savo interneto naršyklėje.
5.4. Svetainėje yra naudojami rinkodaros slapukai, kurie yra įgalinami tik gavus Jūsų sutikimą. Jie naudojame su tikslu vartotojui pagerinti apsilankymo kokybę internetinėje svetainėje, pasiūlyti geresnes paslaugas, pateikti aktualią reklamą ir atlikti pakartotiną rinkodarą.
5.5. Svetainėje šiuo metu slapukai svetainėje nenaudojami
5.6. Pasirinkti, kuriuos slapukus naudosite ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite bet kada pakeitę savo naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, galite savo naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju turėsite atskirai pasirinkti nustatymus kiekvienai naudojamai naršyklei bei įrenginiui.
5.7. Slapukų surinkti Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais mes taikome saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Jūsų asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.
5.8. Kilus klausimams dėl slapukų naudojimo, jų atsisakymų ir kitos papildomos informacijos, parašykite mums el. paštu: sales@broliaiaitvarai.lt.

6. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

6.1. Asmuo, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę:

6.1.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
6.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
6.2. Fondas, gavęs prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateiks atsakymą.

7. Privatumo politikos keitimas
7.1. Fondas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinės parduotuvės puslapyje.
7.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Parduotuvės sistemoje.
7.3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el.paštu sales@broliaiaitvarai.lt arba adresu Pamėnkalnio g. 13, LT-01114 Vilnius) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis Parduotuvės paslaugomis.
7.4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos
 
1.1.Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau– Pirkėjas) ir
elektroninėje parduotuvėje https://www.broliaiaitvarai.lt/parduotuve/ (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios Labdaros ir paramos fondo „Broliai aitvarai” (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusias nuostatas.
1.2. Išsami informacija apie prekių Pardavėją pateikiama elektroninės Parduotuvės skiltyje
„Kontaktai“.
1.3. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi elektronine
Parduotuve: susipažįsta su Parduotuvėje siūlomų prekių asortimentu, rengia prekių
užsakymą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, vykdo užsakytų prekių apmokėjimą,
priima prekes, skaito bei komentuoja Parduotuvėje esančią informaciją ir/ar atlieka bet
kokius kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo
teikiamais pasiūlymais.
1.4. Prieš pradėdamas naudotis elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais
pasiūlymais Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis.
Įsigydamas prekes elektroninėje Parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka su šių
Taisyklių taikymu.
1.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar
kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su elektroninės Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.
1.6. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti, pakeistas
Taisykles paskelbdamas elektroninės Parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo
paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
 
II. Sutarties sudarymas
 
2.1. Prekių pirkimo – pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) elektroninėje Parduotuvėje
sudaromos elektronine forma. Pardavėjas, sudarydamas šias Sutartis su Pirkėjais,
vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.
2.2. Pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys;
nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje.
2.3. Prekių pirkimo – pardavimo Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir
įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje Parduotuvėje suformavęs Prekių
krepšelį. nurodęs prekių pristatymo/ atsiėmimo adresą ir kitus reikalingus duomenis,
pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei patvirtinęs savo sutikimą su šiomis
Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą”. Tais atvejais, kai Pirkėjas
nepritaria visoms ar daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti prekių užsakymo. Jeigu Pirkėjas
kreipėsi tiesiogiai į el. parduotuvės atstovus ar vadybininkus ir gavęs jam paruoštą
pasiūlymą, jį patvirtino atlikdamas apmokėjimą dėl nuotolinio prekių įsigijimo – jam taikomos visos šios sutarties nuostatos. 
2.4. Po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo Pardavėjas papildomai išsiunčia
Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo gavimą, su jame
nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu.

Pranešimas Pirkėjui išsiunčiamas Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo
formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
2.5. Šios Taisyklės, Taisyklių sudedamąją dalį sudarantys internetinėje Parduotuvėje
paskelbti prekių Pristatymo, Apmokėjimo ir Grąžinimo aprašymai, informacija apie
Pardavėją, taip pat Pardavėjo Pirkėjui išsiųstas elektroninis pranešimas apie užsakymo
gavimą laikomi neatskiriama Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalimi.
2.6. Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma
internetinės Parduotuvės duomenų bazėje.
2.7. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal
Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
 
III. Prekės ir jų kainos
 
3.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos internetinėje Parduotuvėje prie
atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei internetinėje
Parduotuvėje esamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios
prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar)
nustatymų.
3.2. Pardavėjas turi teisę  bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių
pasiūlą bei kainą elektroninėje Parduotuvėje.
3.3. Kiekvienos parduodamos prekės kaina pateikta eurais ir nurodyta elektroninėje
Parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo užsakyme bei Pardavėjo
Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pardavėjas
įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu
galiojančiomis kainomis.
3.4. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Už prekių
pristatymą taikomi mokesčiai nurodyti šių Taisyklių 5.2. punkte.
3.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y.
minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.
 
IV. Atsiskaitymas už prekes
 
4.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:
4.1.1. atlikdamas paprastą išankstinį mokėjimo pavedimą iš banko į Pardavėjo sąskaitą
(Pardavėjo sąskaitos rekvizitai nurodyti el. paštu išsiųstame užsakymo patvirtinimo
pranešime).
4.1.2. per mokėjimo sistemą „Paysera”
4.1.3. grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele prekių atsiėmimo metu.
4.2. Atsiskaitant už prekes ir jų pristatymą išankstiniu mokėjimo pavedimu, Pirkėjas privalo
mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris Pirkėjui buvo
nurodytas elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pirkėjui skiltyje „Mokėjimo
paskirtis“ nenurodžius tikslaus užsakymo numerio, užsakymo vykdymas gali būti
nesklandus.
4.3. Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną
apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko prekių
atsiėmimo, atvykstant į  pardavimo saloną būdą). Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa
mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
4.4. Pirkėjas turi apmokėti už prekes ir jų pristatymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko prekių atsiėmimo, atvykstant į  pardavimo saloną  būdą). Pirkėjui per pirmąsias 2 (dvi) darbo dienas neatlikus mokėjimo, Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu Pirkėjui bus atsiųstas priminimas apie pateiktą prekių užsakymą ir būtinumą jį apmokėti. Pirkėjui neatsiskaičius už prekes ir jų pristatymą per 3 (tris) darbo dienas po pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė šios Sutarties, ir atitinkamas Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
4.7. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną
prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios
atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo
apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip
pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų
formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo / 
įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir(ar) kitų
neigiamų pasekmių.
 
V. Prekių pristatymas
 
5.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjas arba Pardavėjo pavedimu kurjerio
paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris). Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių neriją. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas
nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje.
5.2. Už prekių pristatymą taikomas žemiau nurodytas Prekių pristatymo mokestis:
5.2.1. pristatymo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus Kuršių neriją) išlaidas
padengia Pardavėjas (kai užsakymo sumą ne mažesnė nei 20 EUR, kitu atveju taikomas 3 eur pristatymo mokestis);
5.2.2. į Kuršių neriją prekės nepristatomos. Jei Pirkėjas vis tik pageidauja tartis dėl prekių
pristatymo į Kuršių neriją, Pirkėjas turi teisę susisiekti dėl to su Pardavėju.
5.3. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais
terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo
sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą.
Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.  Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko prekių atsiėmimo, atvykstant į pardavimo saloną būdą). Jei Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo grynaisiais pinigais/mokėjimo kortele prekių atsiėmimo metu būdą, prekių pristatymo terminas skaičiuojamas nuo prekių pirkimo –pardavimo Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarymo momento.
5.4. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas „Pristatytas į pardavimo saloną“ ir jį galima atsiimti, jeigu Pirkėjas pasirinko tokį pristatymo būdą.
5.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
5.6. Jei prekių pristatymas ne dėl Pirkėjo kaltės ar su juo susijusių aplinkybių vėluoja
daugiau kaip 30 darbo dienų ir šalims nepavyksta susitarti dėl prekių pateikimo terminų
pratęsimo arba užsakytų prekių pakeitimo analogiškomis ar kitomis elektroninėje Parduotuvėje esančiomis prekėmis, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, o Pardavėjas
įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus  per 14 dienų po Sutarties atsisakymo.
Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas arba į kitą Pirkėjo
pranešime apie Sutarties atsisakymą nurodytą Pirkėjo sąskaitą.
5.7. Prekės pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio, iš anksto su
Pirkėju suderintu laiku.
5.8. Jei dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių šalių sutartu laiku prekių
pristatymas ir perdavimas Pirkėjui neįvyko (pvz. pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu,
paaiškėjo, kad pristatymo adresas nurodytas klaidingai arba nurodytu adresu nerastas nei
Pirkėjas, nei kitas prekes priimantis asmuo ir pan.), Pardavėjas arba jo pavedimu Kurjeris
papildomai susisiekia su Pirkėju ir suderina su juo abiem šalims tinkamą naują pristatymo
laiką. Už tokį pakartotinį prekių pristatymą Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo
sumokėti papildomo pristatymo mokestį. Pirkėjui nepagrįstai nepriėmus prekių ir per jų
pakartotinį pristatymą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties, o Pirkėjo užsakymas
anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo
formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti
Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo, iš grąžinamos sumos išskaitydamas visų vykdytų prekių pristatymų mokesčius. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
5.9. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu prekės perduodamos Pirkėjui arba bet
kuriam kitam Pirkėjo nurodytu adresu esančiam asmeniui. Pirkėjas patvirtina savo
supratimą, kad bet kuris Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu esantis asmuo (toliau –
Pirkėjo atstovas) bus laikomas tinkamu asmeniu priimti prekes.
5.10. Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo kartu su prekes pristačiusiu Pardavėju arba Kurjeriu (priklausomai nuo atvejo) patikrinti siuntos būklę (ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista), prekių asortimentą, kiekį ir kokybę. Pastebėjęs siuntos ir (ar) prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus, Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie tai pažymėti Pardavėjo arba Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime (sąskaitoje/PVM sąskaitoje – faktūroje, krovinio važtaraštyje ar kitame analogiškame dokumente) bei surašyti ir kartu su Pardavėju arba Kurjeriu pasirašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės pažeidimų / neatitikimų aktą. Jei Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) neatliko šių veiksmų dalyvaujant Pardavėjui arba Kurjeriui, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl siuntos ir (ar) prekių išorinės išvaizdos pažeidimų, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimų. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai / neatitikimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.
5.11. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) be pastabų pasirašius siuntos pristatymo patvirtinimą
(Sąskaitą/PVM sąskaitą -faktūrą, krovinio važtaraštį ar kitą analogišką dokumentą), laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių asortimentas, kiekis ir kokybė atitinka pirkimo – pardavimo Sutarties sąlygas.
 
VI. Kokybiškų Prekių grąžinimas ir garantinis aptarnavimas
 
6.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti elektroninėje Parduotuvėje
sudarytos prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 30 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas elektroniniu pašto adresu: sales@broliaiaitvarai.lt Sutarčių, kurių negalima atsisakyti sąrašas pateiktas CK 6.228 (10) str. 2 d.

6.2. Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 6.1. punkte nurodyta savo teise atsisakyti prekių
pirkimo – pardavimo Sutarties tik tuo atveju, jei grąžinama prekė atitinka šiuos
reikalavimus: 
6.2.1. prekė negali būti naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;
6.2.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje (pakuotė gali būti pakitusi tik
tiek, kiek buvo būtina norint apžiūrėti prekę) ir nepraradusi prekinės išvaizdos;
6.2.3. prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis.
6.3. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti (kurjeriu ar įteikiant asmeniškai) Pardavėjui
adresu Omniva paštomatas, Kauno Masiulio Maxima, padengdamas visas su tuo susijusias išlaidas.
6.4. Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui užpildytą prašymo formą dėl prekės grąžinimo/keitimo (jame nurodydamas grąžinamą prekę ir savo banko sąskaitą, į kurią turi būti pervesti pinigai už grąžinamą prekę) bei pirkimą internetinėje Parduotuvėje
įrodantį dokumentą (Sąskaitą/PVM sąskaitą – faktūrą) bei garantinį taloną, jeigu jis buvo
išduotas.
6.5. Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 6.1. punkte nurodytą raštišką Pirkėjo pranešimą apie
prekių pirkimo – pardavimo Sutarties atsisakymą, per 5 – 10  kalendorinių dienų grąžina
Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus (prekių pristatymo mokestis grąžinamas jei jis buvo
taikomas pateikiant užsakymą (5.2.1)),su sąlyga, kad grąžinamos prekės atitiko šių
Taisyklių 6.2. punkte nurodytus reikalavimus.
6.6. Parduotų prekių trūkumai šalinami, netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės
prekes keičiamos ir prekės grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu.
6.7. Šios grąžinimo nuostatos taikomos tik perkant internetu.
6.8. Garantija bet kokiai ir bet kokiame kanale įsigytai prekei netaikoma šiais atvejais:
6.8.1. jei prekė naudota nesilaikant eksploatacijos sąlygų, numatytų prekės naudojimo ir
montavimo instrukcijoje;
6.8.2. jei prekė yra mechaniškai pažeista ir toks prekės arba pakuotės pažeidimas nebuvo
raštu fiksuotas jos pardavimo/priėmimo metu;
6.8.3. jei gedimas atsirado dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tiekimo ar
elektros tinklų sutrikimų, pastato elektros instaliacijos gedimų, netinkamų montavimo darbų ir pan.;
6.8.4. jei prekė buvo naudota ne pagal paskirtį;
6.8.5. prekių pakuotei;
6.8.6. gedimam, kuriuos sukėlė į pakuotės ar prekės vidų patekę pašaliniai daiktai,
medžiagos, skysčiai, taip pat prekės korozija, oksidacija ir pan.;
6.8.7. jei gedimo priežastys yra stichinės nelaimės (žaibas, potvynis, gaisras ir t.t.) ar kiti
netikėti įvykiai, dėl kurių kilimo prekės pardavėjas ar gamintojas negali būti laikomi
atsakingais nei visiškai, nei iš dalies;
6.8.8. gedimam, atsiradusiems kartu su preke naudojant papildomas ar montavimo
medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos.
6.9.9. jei atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;
6.9.10. jei yra pažeisti ant prietaisų, prekių ar komponentų esantys lipdukai;
6.9.11. jei prekė po jos įsigijimo buvo ardyta ar kitaip paveikta;
6.9.12. jeigu Pirkėjas negali įrodyti, kad prekė buvo nenaudota, pakabinta, sumontuota.
6.9.13. garantija taip pat nesuteikiama, jei Pirkėjas nepateikia vieno iš pirkimą patvirtinančio dokumento: kasos pajamų orderio; Sąskaitos/PVM sąskaitos-faktūros; pirkimo čekio ar pirkimo pardavimo sutarties arba jeigu pasibaigęs garantinis terminas.
6.10. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimam, kuriems netaikomi garantiniai
įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės

transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, Pirkėjas apmoka savo
sąskaita.
6.11. Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas Pirkėjas
neatsiima prekės, po 3 mėnesių nuo remonto užbaigimo Pardavėjas turi teisę prekių
nebesaugoti ir utilizuoti.
6.12. Atsiimant prekes, Pirkėjas privalo patikrinti prekių kokybę bei būklę prieš jų priėmimą. Pretenzijos dėl kokybės (subraižymai, sulaužymai ir kitokio pobūdžio sugadinimai, atsiradę prekę transportuojant, surenkant, nešant ar dėl kitų Pirkėjo veiksmų po prekės priėmimo) po prekės atsiėmimo iš Pardavėjo nepriimamos.
6.13. Garantija galioja su pirkimo dokumentu.
6.14. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius
nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas
privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų
motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta,
Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą
(Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius,
www.vvtat.lt) arba į teismą. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė
vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402
Vilnius, www.vvtat.lt .
6.15. Prašymus ar skundus dėl galimų vartotojų teisių pažeidimų pirkėjas gali pateikti
elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/ .
 
 
VII. Asmens duomenų tvarkymas
 
7.1. Pirkėjui užsakant prekes elektroninėje Parduotuvėje registracija nėra būtina, tačiau
tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas,
pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir
kiti užsakyme nurodyti duomenys.
7.2. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens
duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo
įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių
Taisyklių 7.5. punkte nurodytais tikslai, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti
sudaryta ir įvykdyta.
7.3. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje Parduotuvėje ir (ar) pateikdamas prekių
užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose Taisyklėse, registracijos formoje ir prekių užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pardavėjas šiuos duomenis tvarkytų šių Taisyklių 7.5.punkte nurodytais tikslais.
7.4. Pirkėjas turi teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti
duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), kai duomenys tvarkomi nesilaikant
Lietuvos Respublikos teisės aktų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
7.5. Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: sudaryti Sutartį, apdoroti
prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. Pirkėjas sutinka, kad jo kontaktiniai asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo siūlomų prekių rinkodaros tikslu. Pirkėjas bet kada turi teisę atsisakyti tokio asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais.
7.6. Pardavėjas turi teisę Pirkėjo asmens duomenis pateikti savo pasirinktiems tretiesiems
asmenims tiktai tikslais, nurodytais Taisyklių 7.5. punkte ir tiktai tokia apimti, kiek būtina

tiems tikslams pasiekti. Jokiais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems
asmenims neatskleidžiami be išankstinio Pirkėjo sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas privalo tai atlikti.
7.7. Registracijos elektroninėje Parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip
naudojantis elektronine Parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
7.8. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje Parduotuvėje bei užsakydamas prekes,
įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamais pasiūlymais elektroninėje Parduotuvėje pasinaudoja trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 
VIII. Baigiamosios nuostatos

 
8.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti ir (ar) kenkia elektroninės Parduotuvės sklandžiam darbui ir (ar) stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, apriboti arba sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis
elektroninės Parduotuvės paslaugomis.
8.2. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.
8.3. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, pateikiama elektroninės
Parduotuvės tinklapyje (įskaitant, bet neapsiribojant šias Taisykles, prekių Pristatymo,
Apmokėjimo ir Grąžinimo aprašymus, informaciją apie Pardavėją ,siūlomas įsigyti prekes
bei jų savybes ir t.t.) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
8.4. Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
8.5. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. siunčia
Pardavėjo elektroninės Parduotuvės el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais el.
pašto adresais.
8.6. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip
ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios
Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir
Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos
teisė.
8.7. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę iš prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su
ja susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.